#1

Samsung i550

in Samsung SGH-I Serie 09.04.2008 16:37
von Syntex • Besucher | 21 Beiträge
hallo

hat für das i550 jmd eine navisoftware für das gps weil die integrierte wird ja nach 2 wochen kostenpflichtig, wäre sehr dankbar!!
nach oben springen

#2

Samsung i550

in Samsung SGH-I Serie 09.04.2008 18:05
von Tank776 • 3.626 Beiträge
hi

was suchst du genau?

es gibt verschieden wie sygic, route 66, garmin xt, navigon, und googlemaps.ps: werd dich mal in den richtigen bereich verschieben.
nach oben springen

#3

Samsung i550

in Samsung SGH-I Serie 09.04.2008 19:00
von Syntex • Besucher | 21 Beiträge
Na ja einfach eine GPS-Navigationssoftware welche das integrierte GPS Modul benutzt und am besten nichts kosten sollte ^^
nach oben springen

#4

Samsung i550

in Samsung SGH-I Serie 09.04.2008 19:18
von Tank776 • 3.626 Beiträge
hi

naja wenn man an der richtigen stelle sucht, kosten die alle nix ausser googlemaps, das eh gratis ist

kannst dir ja erstmal die testversionen von den anbietern runterladen und mit dem handy testen und wenn dir was gefällt, dann sagst du mal bescheid
nach oben springen

#5

Samsung i550

in Samsung SGH-I Serie 11.04.2008 22:44
von Syntex • Besucher | 21 Beiträge
mal ne andere frage, laufen auf symbian überhaupt all die programme oder spiele die man im i-net findet oder ist auf symbian irgend ein schutz welcher geknackt werden muss?
nach oben springen

#6

Samsung i550

in Samsung SGH-I Serie 12.04.2008 08:33
von Tank776 • 3.626 Beiträge
hi

auf dem i550 ist symbian 3rd edition, danach must du suchen und es gibt auch programme die signiert werden müssen, die dann nicht laufen, und es gibt progsdie nicht signiert werden müssen oder schon signiert sind.

das signieren ist wie eine zertifizierung
nach oben springen

#7

RE: Samsung i550

in Samsung SGH-I Serie 29.06.2017 18:56
von H?i ?ào • 60 Beiträge

Cach lap to khai thue mon bai theo mau 01/MBAI
Cach tinh thue gia tri gia tang moi nhat
Khung thoi gian trich khau hao tai san co dinh
Dich vu ke toan thue tron goi tai Hai Duong
Muc vi pham hanh chinh ve hoa don
Ca nhan cho thue nha phai nop nhung loai thue gi
Cach dua chi phi thue xe ca nhan vao lam chi phi doanh nghiep
Doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai la gi
Dich vu ke toan thue gia re tai Bac Ninh
Mau to khai thue Mon bai theo thong tu 156 Mau so: 01/MBAI
Thoi diem nop thue mon bai va thu tuc khai thue
Thu tuc dat in hoa don gia tri gia tang lan dau nam 2016
Mau don de nghi su dung hoa don dat in, tu in theo TT 39
Dieu kien khau tru thue GTGT dau vao moi nhat 2016
Cach nop to khai thue mon bai moi nhat nam 2016
Thu tuc chuyen nhuong von trong cong ty TNHH
Nen thanh lap cong ty tu nhan hay cong ty co phan
Huong dan quyet toan thue TNCN tu kinh doanh
Ty le dong bao hiem xa hoi nam 2016
Nhung diem can luu y khi lam dau cho doanh nghiep
Thay doi thong tin cong ty thi su dung hoa don nhu the nao
Dich vu ke toan thue gia re tai Hai Phong
Tai phan mem Itaxviewer 1.1.3 moi nhat cua Tong cuc thue
Thue mon bai la gi
Chinh sach ke toan va kiem toan ap dung nam 2016
Cach tra cuu dia diem kinh doanh cua doanh nghiep
Cong khai bao cao tai chinh theo luat ke toan moi nhat
Trach nhiem va nghia vu cua doanh nghiep sau khi thanh lap cong ty
Thu tuc thay doi ten thanh lap cong ty nhu the nao
Thu tuc gia han the BHXH nam 2016 nhu the nao
Thue suat thue thu nhap doanh nghiep co gi moi
Huong dan cach chuyen lo thue TNDN
Thu tuc dang ky ho so ban dau cho doanh nghiep moi thanh lap
Xu ly vi pham hanh chinh ve hoa don gtgt
Thu tuc thong bao phat hanh hoa don gtgt
Tai thong tu 78/2014/TT-BTC ve thue TNDN
Muc phat nop cham to khai thue GTGT, TNCN, TNDN
Cach ghi so ke toan theo hinh thuc nhat ky chung
Co duoc xuat hoa don khi doanh nghiep bi dong ma so thue
Dich vu ke toan thue tron goi tai TPHCM uy tin gia re
Thu tuc giai the doanh nghiep
Quy trinh kiem tra hoa don tai co quan thue
Dich vu cung cap nhan su chat luong cao cho doanh nghiep
Gioi thieu ve Cong ty TNHH Ke Toan Ha Noi
Bai tap tinh thue thu nhap ca nhan co loi giai
Khoa hoc ke toan truong cap chung chi bo tai chinh
Lich nop bao cao thue moi nhat
Khoa hoc ke toan danh cho giam doc
Tai Thong tu 200/2014/TT-BTC
Cong viec cua ke toan khi cong ty moi thanh lap
Tai thong tu 26/2015/TT-BTC huong dan ve thue GTGT
Tai thong tu 92/2015/TT-BTC
Tai thong tu 96/2015/TT-BTC
Tai nghi dinh 12/2015/ND-CP bo sung luat thue
Tai luat thue 71/2014/QH13
Nghiep vu hach toan cac khoan vay ngan hang
Huong dan cach kiem tra bao cao tai chinh
Cach lam bao cao tai chinh vay von ngan hang
Cach phan bo chi phi sua chua tai san co dinh di thue
Huong dan ke khai thue mon bai qua mang
Quyet toan thue can chuan bi nhung gi
Huong dan cach ke khai tinh thue thu nhap doanh nghiep
Truong hop nao duoc hoan thue tieu thu dac biet
Cach tinh tien nop cham thue
Ho so chuyen doi cong ty co phan thanh cong ty TNHH mot thanh vien
Cong ty da giai the phai xu ly hoa don nhu the nao
Quy dinh ve khai thue mon bai moi nhat
Trinh tu ghi chep so sach ke toan trong doanh nghiep
Download phan mem HTKK 3.4.4
Giao trinh ke toan xay dung tu co ban den nang cao
Huong dan quyet toan thue TNCN cho nguoi nghi thai san
Quy dinh ve khai nop thue TNCN moi nhat
Ke khai thue tai nguyen nhu the nao
Huong dan ke khai thue bao ve moi truong
Quy dinh ve khai thue tieu thu dac biet
Quy dinh ve ke khai thue thu nhap doanh nghiep
Tai Thong tu 156/2013/TT-BTC
Thu tuc hoan thue gia tri gia tang moi nhat
Quy dinh ve khai thue gia tri gia tang
Muc phat cham nop to khai thue GTGT, thue TNCN, TNDN
Cach tinh thue thu nhap ca nhan moi nhat
Tai quyet dinh 31/2015/QD-TTg
Dinh muc qua bieu, qua tang mien thue
Huong dan cach viet hoa don gia tri gia tang
Dich vu quyet toan thue cuoi nam uy tin gia re
Dich vu lam bao cao tai chinh cuoi nam
Dich vu bao cao thue chuyen nghiep
Dich vu ke toan tron goi chuyen nghiep uy tin
Dich vu thanh lap cong ty tron goi gia re
Dich vu don dep ra soat so sach bao cao tai chinh
Dich vu hoan thue chuyen nghiep cho doanh nghiep
Cach sua loi font chu tren phan mem HTKK
Doanh nghiep khai thue gia tri gia tang theo quy hoac thang
Nguyen tac loi ich chi phi trong ke toan
Cach tinh tien phat cham nop thue GTGT, TNDN, TNCN 2016
Diem moi ve bao hiem xa hoi nam 2016
Thu tuc ho so quyet toan thue TNCN 2016
Cac khoan giam tru xac dinh khi quyet toan thue TNCN 2016
Doanh nghiep vay von ca nhan theo hinh thuc chuyen khoan hay tien mat
Muc phat xu phat vi pham ve su dung hoa don ban hang
Doi tuong khong chiu thue GTGT moi nhat
Cach lap bang bao cao ket qua kinh doanh theo thong tu 200
Doanh nghiep co phai quyet toan sau 5 nam
Cach xac dinh loi nhuan chuyen ra nuoc ngoai
Muc phat cham dong BHXH, BHTN nam 2016
Cach viet hoa don hang khuyen mai, quang cao, hang mau
Huong dan cach ghi ty gia tren hoa don GTGT moi nhat
Dong bao hiem xa hoi 2016 theo muc luong nao
Thu tuc thong bao ve uy nhiem lap hoa don
Thu tuc bao cao ve viec nhan in hoa don
Lap hoa don cac lien khac nhau va khong thong nhat co bi phat khong
Huong dan cap ma so thue cho nguoi phu thuoc
Thong bao gia han nop mau 06/GTGT
Sai sot khi tinh chi phi duoc tru
Quy dinh vi pham bao cao tai chinh moi nhat nam 2016
Dia diem ca nhan quyet toan thue TNCN o dau
Huong dan mo ma so thue khi bi dong cua doanh nghiep
Khau tru thue GTGT cho chi nhanh
Ca nhan thue nha phai nop nhung loai thue gi
Thu tuc mua hoa don tai co quan thue
Su khac nhau giua ca nhan co ma so thue va ca nhan khong co
Quy dinh so lan ky hop dong dai han
Hang hoa cho vay muon co phai lap hoa don khong
Noi dung khong bat buoc tren hoa don gia tri gia tang
Mau bien ban ban giao hoa don GTGT
Mau bien ban thanh ly hop dong thue nha
07 Nghi dinh co hieu luc tu ngay 01/7/2016
Ho so thu tuc dang ky su dung con dau
Bao cao no nien la gi?
Giam gia tien mat la gi?
Su khac nhau giua thu vs loi nhuan
Chu ky ky thuat so la gi
Quy dinh ve cap ma so thue
QUY DINH CHUAN MUC KIEM TOAN NHA NUOC SO 1330
Thue nha Thau duoc quy dinh nhu the nao ?
Cach hach toan thue GTGT dau vao duoc khau tru theo TT 200
Muc dong thue Mon bai nam 2017
Mau bao cao mat, chay, hong hoa don GTGT theo thong tu 39
Thu tuc huy hoa don GTGT khong tiep tuc su dung theo TT 39
Mau hoa don ban hang truc tiep thong thuong
Muc thue suat GTGT theo phuong phap truc tiep
Cach tinh thue thu nhap doanh nghiep tam tinh quy va ca nam 2017
Quy trinh kiem ke tai san co dinh
Cach ke khai thue mon bai qua mang truc tuyen
Gop bao cao tai chinh nhu the nao
Tai thong tu 133 thay the quyet dinh 48
Thong tu 06/2017/TT-BTC sua doi Thong tu 156/2013/TT-BTC
Khong phat sinh mua ban co phai khai thue hay khong
Cach chuyen so du dau ky tu quyet dinh 48 sang thong tu 133
Cach tang chi phi hop ly cho doanh nghiep khong can hoa don
Xu ly tinh huong ghi thieu dia chi tren hoa don

nach oben springen


Besucher
0 Mitglieder und 21 Gäste sind Online

Wir begrüßen unser neuestes Mitglied: Kate Willson
Forum Statistiken
Das Forum hat 25038 Themen und 179906 Beiträge.